Ledeninformatie

De leden

Algemene informatie.

Lid zijn van onze vereniging betekent een forse besparing op de te maken kosten. De contributie bedraagt, voor personen vanaf 18 jaar € 20,00 per persoon per jaar. Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag gratis lid, mits zij bij de vereniging zijn aangemeld als lid. Na hun 18e verjaardag worden zij automatisch zelfstandig lid en betalen dan ook contributie.

Onze leden profiteren van een goedkoper tarief voor de uitvaartkosten, daarnaast ontvangen zij ook een vergoeding van € 850,00 die in mindering wordt gebracht op de nota (minus de administratiekosten van € 50,00), mits de uitvaart verzorgt wordt door onze vereniging. U kunt een overlijden aanmelden bij een van onze bodes. (indien men vanaf 18 jaar lid is). De ledenkorting is nooit hoger dan de werkelijke gemaakte kosten.
De contributie en het vergoedingenbedrag worden elk jaar door de leden op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Nieuwe leden die ouder zijn dan 18 jaar kunnen eventueel gebruik maken van een ‘procentenregeling’ of een ‘inkoopregeling’. Informeer naar de voorwaarden.

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid van onze vereniging kan door:
– telefonisch contact op te nemen met de secretaris of de penningmeester via deze pagina.

Ledenadministratie

Indien er zich in uw gezinssituatie wijzigingen voordoen (geboorte, kinderen worden 18 jaar, verhuizing e.d.) dan willen we u vriendelijk vragen dit z.s.m. aan de ledenadministratie door te geven. Wijzigingen kunt u op diverse manieren doorgeven; telefonisch, per email aan de ledenadministratie, maar ook via het on-line wijzigingsformulier zoals hieronder weergegeven.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Bent u lid van de uitvaartvereniging in Appelscha? Dan nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 15 mei 2024 om 20.00 uur.

Locatie; de Schutse, Vaart ZZ 74 te Appelscha, achterzijde kerk

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 2023
 5. Financieel Jaarverslag 2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoemen lid kascommissie
 8. Vaststellen contributie en vergoedingen
 9. Wijziging statuten van de Vereniging dmv stemming
 10. Mededelingen bestuur: aftredend en te benoemen bestuursleden.
  Aftredend en herkiesbaar: Gini Kroese, Boukje Hoeksma
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

=> Notulen ALV 29-11-2023

Zijn er wijzigingen in de gegevens?

Heeft u een wijziging in de gezinssituatie? Dat kunt u middels onderstaand formulier aan ons kenbaar maken. Vult u alle gegevens in. Na het verzenden van het formulier ontvangt u een kopie van de ingezonden wijziging. Heeft u NIET de beschikking over een e-mailadres, wilt u uw wijziging dan telefonisch doorgeven?

Wijziging in gegevens

Dag en nacht bereikbaar:

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968

Westera Uitvaartverzorging Vries
0592-543082 (24 uur per dag bereikbaar)
www.westera.nl